MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme
aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde
imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ;
(sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

 

B.‘SATICI’ ;
(sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

İş bu
sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde
sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri
ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen
kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu
sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler
karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük
ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK:
Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK:
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir
ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal
sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari
veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına
veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal
veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya
yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya
ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN:
Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek
ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR:
SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME:
SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe
konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan
yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme,
ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda
siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı
ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve
sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan
edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:

Adres:

Telefon:

Faks:

Eposta:

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon:

Faks:

Eposta/kullanıcı adı:

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Faks:

Eposta/kullanıcı adı:

7. SÖZLEŞME
KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın
/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli,
rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı
tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya
süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen
ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan
edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme
konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda
gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması Adet/Birim Fiyatı Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı:

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat tarihi:

Teslim şekli:

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA
BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Faks:

Eposta/Kullanıcı adı:

Fatura teslim :
-Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.

 

 

9. GENEL
HÜKÜMLER

9.1. ALICI,
SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,
satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi
sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi,
mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi
gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin
vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz
olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme
konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın
yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında
belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya
kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi
durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI,
Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile
teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre
sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları
dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası
sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket
etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI,
sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve
açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik
edebilir.

9.5. SATICI,
sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde
sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği
tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14
günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.

9.6. ALICI,
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit
edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi
ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu
ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI,
Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya
kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce
haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya
finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu
ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya
iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI,
tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların
borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması
gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde
teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile
değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI
tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı
ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI
tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade
edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka
tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3
haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın
hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,
ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.

9.9. SATICININ,
ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi
tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları
ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi
ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya
ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın
kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini
kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI,
sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul
edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya
aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade
edilmelidir.

9.11. ALICI ile
sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya
ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin
güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin
kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki
aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine
ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın
talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş
dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde
ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI,
SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı
nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal,
nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI,
SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet
etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde,
doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı
bağlayacaktır.

9.14. ALICI,
SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel
ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir
amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde
kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya
zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya
ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya
başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine
ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme
kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi
işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere
yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu
sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu
ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu
ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal
nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye
karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma
hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI;
mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine
veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört)
gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden
cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise,
bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi
sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından
kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle,
cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma
hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün
işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler”
hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması
halinde,

a) 3. kişiye
veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile
birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş
iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade
edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI,
cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade
etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın
kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu
değildir.

f) Cayma
hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit
tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim
miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI
KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın
isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları,
makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya
son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin
ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve
hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle
karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik
sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli
yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya
tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü
kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme
ve veri depolama cihazlarının, 
bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış
olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı
süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve
kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir
yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri
(toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış,
denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

 

12. TEMERRÜT
HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme
işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı
durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi
kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu
olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir
ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,
borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ
MAHKEME

İşbu
sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda
belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine
veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler
aşağıdadır:

01/01/2017
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem
heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki
bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici
hakem heyetleri,

b) Büyükşehir
statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin
altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem
heyetleri,

c) Büyükşehir
statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk
Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir
statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası
ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il
tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme
ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site
üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm
şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu
sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak
şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: